Boss Media: Kallelse till extra bolagsstmma

mary

Dormant account
Joined
Dec 12, 2000
Torsdag 23 maj 2002, 7.00

Boss Media: Boss Media: Kallelse till extra bolagsstmma

Rtt att deltaga p stmman
Aktiegare som nskar deltaga p bolagsstmman skall:

- dels vara infrd som gare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gr per mndagen den 3 juni 2002,

- dels ha anmlt sig hos bolaget under adress Boss Media AB, Box 3243, 350 53 Vxj, eller per telefon 0470-70 30 00, per telefax 0470-70 30 50 eller via e-mail till ulrika.persson@bossmedia.se senast kl. 16.00 tisdagen den 11 juni 2002.

Frvaltarregistrerade aktier

Aktiegare som ltit frvaltarregistrera sina aktier mste dessutom, fr att ga rtt att delta p bolags-stmman, tillflligt inregistrera aktierna i eget namn i den av VPC AB frda aktieboken. Aktiegare som nskar sdan omregistrering mste underrtta frvaltaren hrom i god tid fre mndagen den 3 juni 2002, d sdan registrering skall vara verkstlld fr att komma med i den utskrift av aktieboken som VPC AB gr per nmnda datum.

Ombud m.m.

Aktiegares rstrtt vid bolagsstmman fr utvas av befullmktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och fr inte vara ldre n tolv mnader. Den skall vara daterad och underskriven. Fullmakten i original br i god tid fre bolagsstmman insndas till bolaget under ovanstende adress. Fretrdare fr juridisk person skall vidare insnda bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behrighetshandlingar.

Aktiegare eller ombud fr aktiegare fr vid bolagsstmman medfra hgst tv bitrden. Bitrde t aktiegare fr medfras vid bolagsstmman endast om aktiegaren till bolaget anmler antalet bitrden p det stt som anges ovan fr anmlan om aktiegares deltagande.

Frslag till dagordning

1. Stmmans ppnande

2. Val av ordfrande vid stmman

3. Upprttande och godknnande av rstlngd

4. Godknnande av styrelsens frslag till dagordning

5. Val av en eller tv justeringsmn

6. Prvning av om stmman blivit behrigen sammankallad

7. Beslut i anledning av styrelsens frslag om utgivande av skuldebrev frenat med avskiljbara optionsrtter fr nyteckning av aktier i bolaget

8. vriga renden

9. Stmmans avslutande 10. Styrelsens frslag

Utgivande av skuldebrev frenat med avskiljbara optionsrtter enligt punkt 7 ovan

Bakgrund

Styrelsen freslog till ordinarie bolagsstmman i Boss Media AB den 6 maj 2002 att beslut skulle fattas att utge optionsrtter med vissa villkor ssom en del i ett incentiveprogram fr anstllda i Boss Media (Stockholm: BOSS.ST - nyheter) -koncernen. Efter diskussioner med institutionella investerare beslt styrelsen p bolags-stmman att terkalla frslaget och utlovade att terkomma med ett nytt modifierat frslag till en extra bolagsstmma som skulle avhllas i juni mnad 2002. Efter samrd med institutionella investerare har styrelsen nu beslutat att lmna fljande frslag till beslut om optionsprogram i Boss Media AB.

Styrelsens frslag

Styrelsen freslr att bolagsstmman beslutar om utgivande av ett skuldebrev frenat med avskiljbara optionsrtter enligt vad som anges nedan, dels godknner att de aktuella optionsrtterna verlts till nuvarande och blivande anstllda enligt fljande:

* Ett skuldebrev om nominellt 1.650 kronor frenat med 1.650.000 st avskiljbara optionsrtter skall utges. Skuldebrevet skall utges till en emissionskurs om 1.650.000 kronor.

* Skuldebrevet med avskiljbara optionsrtter skall, med avvikelse frn aktiegarnas fretrdesrtt, tecknas av det helgda dotterbolaget Boss Media Investment AB.

* Skuldebrevet med avskiljbara optionsrtter skall av Boss Media Investment AB tecknas och betalas senast den 1 juli 2002. Skuldebrevet har en lptid frn och med den 1 juli 2002 till och med den 31 juli 2002. Skuldebrevet skall lpa utan rnta.

* Optionsrtternas lptid r 1 juli 2002 - 31 december 2005 och medfr en rtt att teckna en (1) ny aktie i Boss Media AB under perioden 1 juli 2004 - 31 december 2005.

* Varje optionsrtt skall medfra en rtt att teckna en (1) ny aktie i Boss Media AB till en tecknings-kurs motsvarande ett belopp uppgende till 150 % av genomsnittet av det fr varje brsdag under perioden frn och med den 14 juni 2002 till och med den 20 juni 2002 volymviktade medeltalet av de under den aktuella brsdagen noterade betalkurserna enligt Stockholmsbrsen AB:s officiella kurslista fr aktier i bolaget.

* Boss Media Investment AB skall omedelbart avskilja de aktuella optionsrtterna samt efter anvisningar frn styrelsen i Boss Media AB successivt verlta optionsrtter till befintliga eller blivande anstllda. Alla verltelser av optionsrtter som Boss Media Investment AB gr skall ske p marknadsmssiga villkor med tillmpning av vedertagna berkningsmodeller (Black & Scholes).

* Ngra kostnader fr bolaget i anledning av genomfrandet av optionsprogrammet frvntas inte uppkomma.

* Vid full teckning och utbyte av samtliga de optionsrtter som styrelsens frslag innefattar (1.650.000 st), kommer bolagets aktiekapital att ka med 33.000 kronor frdelat p 1.650.000 st aktier nominellt tv (2) re/st motsvarande en utspdningseffekt om cirka 3%.

* Sklen till att emissionen fresls ske med avvikelse frn aktiegarnas fretrdesrtt r att Boss Media AB vill kunna erbjuda de anstllda mjlighet att ta del av bolagets framtida ekonomiska utveckling. Ett personligt lngsiktigt ekonomiskt engagemang stimulerar de anstlldas intresse fr bolagets verksamhet, kar motivationen samt strker lojaliteten gentemot bolaget. Mot denna bakgrund anser styrelsen det vara till frdel fr bolaget och aktiegarna att anstllda p detta stt bereds mjlighet att bli delgare i bolaget.

* Fr beslut av stmman enligt styrelsens frslag enligt ovan fordras enligt lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, den s.k. Leo-lagen, att stmmans beslut bitrds av aktiegare representerande minst nio tiondelar av svl de avgivna rsterna som de vid stmman fretrdda aktierna.

Styrelsens fullstndiga frslag till beslut enligt punkt 7 ovan jmte handlingar enligt 5 kap 3 jmfrt med 4 kap 4 aktiebolagslagen hlls tillgngliga hos bolaget frn och med torsdagen den 6 juni 2002 (se adress ovan) samt p bolagets hemsida www.bossmedia.se. Kopia av ovanstende handlingar kommer kostnadsfritt att sndas till de aktiegare som begr det och uppger sin postadress.

Vxj i maj 2002 BOSS MEDIA AB (publ) Styrelsen

Denna information skickades av Waymaker Outdated URL (Invalid)
Fljande filer finns att ladda ned:
You do not have permission to view link Log in or register now.

You do not have permission to view link Log in or register now.--------------------------------------------------------------------------------
Fler kurser och nyheter: Boss Media (Stockholm: BOSS.ST, Nyheter, Graf, Brsguide, Analys, Technical Analysis, fler...)


--------------------------------------------------------------------------------

Kategori <, Pressmeddelanden
Tidigare artikel: Nordea: Nokia och Nordea i spetsen fr trdlsa bank- och brstjnster via dual chip-identifiering (Waymaker)

Nsta artikel: Rapport frn Gandalfs bolagsstmma den 22 maj 2002 (Hugin)Yahoo! Nyhetstema <, It och Internet
Tidigare artikel: Dimension: Bara var fjrde svenskt storfretag har kontroll p sina IT-kostnader (Waymaker)
 
Hmm, this looks like a call for a supplementary shareholders' meeting. Something to do with approving or repricing options.
 

Users who are viewing this thread

Back
Top